Skjermbilde 2022 11 01 Kl. 13.05.20

Forprosjekt om strømsparing, kort oppsummert

Klimakultur foreslår realisering av felles strømsparingstiltak i lokalsamfunnene.

Klimakultur har i løpet av våren, sommeren og høsten 2022 gjennomført forprosjektet Regional energirådgivertjeneste. Målet har vært å finne ut hvilke tjenester som trengs for å sikre strømsparing for alle.

Hvorfor strømparing

Strømsparing handler om å ikke forbruke mer energi enn vi trenger, det handler om å bekjempe energifattigdom og skape trygghet for hvert enkelt hushold. Det handler om sikkerhet for virksomheter og arbeidsplasser, eller det å ha et åpent og inkluderende tilbud fra frivillige organisasjoner i en tid hvor energikostnadene setter alle på prøve.

Energieffektivisering er et av de viktigste klimatilltakene vi har. Når vi lykkes vi med å forbruke mindre energi bidrar vi i tillegg til å ivareta naturområder fordi det reduserer behovet for utbygging av ny storskala kraftproduksjon.

Ekspertintervjuer og workshops

De siste 6 månedene har Klimakultur gjennomført mer enn 30 ekspertintervjuer om strømsparing og strømsparingstjenester. Vi har vært i tett dialog med ledende aktører og kunnskapsmiljø som ENOVA, NTNU, SINTEF, NVE, Høgskolen på Vestland, Fridtjof Nansen instituttet og Naturvernforbundet. Alle aktørene jobber enten med insentiver for energieffektivisering, utvikler ny kunnskap om energi, eller forsker på hvordan strøm og energi påvirker livene våre.

Klimakultur har bidratt i panelsamtaler om strømsparing, testet strømsparekurs og holdt foredrag om effektene av økte strømkostnader. Vår erfaring fra dette er at det trengs arenaer for å dele både erfaringer og kunnskap i langt større grad enn hva som gjøres i dag.

Vi har intervjuet ENOVA om deres tilskuddsordninger og energirådgivning. Vi har intervjuet Exergia som driver energirådgivertjenesten til Asker kommune og Klima Østfold som har jobbet med realisering av energirådgivning i Viken fylkeskommune. Vi har kartlagt lokale, regionale og nasjonale ordninger, forsøkt å finne ut om de bidrar til å redusere strømforbruket, om de virker inkluderende og om de kan skaleres.

Anbefalte tiltak

Konklusjonen fra alle disse undersøkelsene og samtalene er entydig - strømsparing er for det første en enormt viktig sikkerhetsmekanisme i alle hjem, i virksomheter og frivillige organisasjoner. Men selv om strømsparing er avgjørende for alle, er ikke insentivene og tjenestene som finnes på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå rigget for å hjelpe alle.

Klimakultur mener at det er behov for et nasjonalt kunnskapsløft på strømsparing. Husholdene, frivillige organisasjoner, bedrifter og kommuner trenger kunnskap for å redusere eget strømforbruk. For å lykkes med dette kunnskapsløftet anbefaler vi derfor at det jobbes med å realisere tre tiltak eller modeller for strømsparing.

 

Strømsparekurs for alle - Det trengs et generelt kunnskapsløft om strøm og energibruk i Norge og Klimakultur mener at den beste måten å gjøre det på er ved å arrangere inkluderende og engasjerende strømsparekurs. Hensikten er å spre viktig kunnskap til flest mulig på kortest mulig tid, med mål om å få folk til å spare strøm til det beste for ens økonomi, klimaet og naturen. Strømsparekursene skal være praktiske og gjennomføres på steder hvor folk allerede møtes, enten via frivilligsentral, folkebibliotek, frivillige organisasjoner eller på arbeidsplassen.

Regional energirådgiver til hushold og bedrifter - Husholdene trenger tilgang til gratis rådgivning for å få innsikt i hvilke tiltak som passer i deres situasjon og hvordan ulike tiltak bør prioriteres. Det samme behovet gjelder også for bedrifter. For bedrifter er denne kunnskapen ytterligere aktualisert gjennom den statlige strømstøtteordningen som setter krav om energikartlegging og konkrete enøk-tiltak for å kvalifisere for støtte.

Etablere strømsparing i nabolag - Et eksempel på å tenke stort lokalt er å planlegge for strømsparing i et nabolag eller byggefelt. Husholdene som inkluderes skjer ut fra andre parametere enn personlig økonomi, sosioøkonomiske forhold skal ikke være et premiss for deltagelse i prosjektet. Prosjektet ledes av kommunen med støtte fra lokale virksomheter i utførelsen. Prosjektet vil gi kommunen og lokale bedrifter innsikt og praktisk kunnskap i inkluderende strømsparing.

 

Hva skjer videre

Klimakultur jobber nå med å realisere de tre anbefalte tiltakene. Norges Frivilligsentraler ønsker å samarbeide om tiltaket strømsparekurs for alle. Valdres næringshage ønsker å ansette energirådgiver for å støtte bedrifter og kommuner med energikartlegging og strømsparingstiltak. Klimakultur har i etterkant av forprosjektet utviklet et konsept for strømsparing i nabolag. Konseptet bygger blant annet på funnene i rapporten til Bevar bygg - Bevar klima, et prosjekt i regi av Innlandet fylkeskommune og Asplan Viak. Realiseringen må skje i samarbeid med en kommune, fylkeskommune eller annen regional samfunnsaktør som ønsker å teste strømsparing uavhenigig av sosioøkonomiske forhold.

Nye lokale løsninger på globale problemer

Om vi skal lykkes med strømsparing i stor skala trenger vi lokale løsninger som inkluderer alle. Vi må tenke mer inkluderende enn de individuelle løsningene vi allerede har og det må tenkes stort i hver enkelt kommune. Vi må finne lokale løsninger på globale problemer istedenfor å forsøke å få store nasjonale ordninger til å passe med landskapet i hver enkelt kommune og region. Enøk- og strømsparing gir kommuner og fylkeskommuner en unik mulighet til å lansere løsninger som gir praktisk erfaring med bærekraftsmålene, som de har vedtatt å jobbe innenfor.

Styringsgruppa i prosjektet har bestått av Valdres næringshage ved Hilde Døvre, Innlandet fylkeskommune ved Arne Magnus Hekne og Sparebankstiftelsen Hallingdal ved Øystein Walle, Erlend Eggen i Klimakultur SA har hatt ansvar for undersøkelser, testing og gjennomføring.

Infoboks: Strømsparing er et vesentlig tiltak for å levere på FNs Bærekraftsmål

ENØK-tiltak og strømsparing har en rekke svært viktige miljømessige, sosiale og økonomiske effekter.

  1. Bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom) handler blant annet om å gjøre folk mindre sårbare for uforutsette hendelser. Økte strømkostnader er en slik uforutsett hendelse som gjør livet vanskeligere for de som allerede har minst.
  2. Bærekraftsmål 7 (ren energi for alle) handler om å bruke energien på en mer effektiv og smartere måte og påvirker alle de andre bærekraftsmålene. 
  3. Bærekraftsmål 9 (innovasjon og infrastruktur) handler om å gjøre investeringer i infrastruktur som sikrer bruk av miljøvennlig teknologi og rene industriprosesser.
  4. Bærekraftsmål 10 (mindre ulikhet) handler om å gjøre utjevnende tiltak. Energisparende tiltak har en utjevnende effekt i befolkningen.
  5. Bærekraftsmål 11 (bærekraftige byer og samfunn) handler om å gi folk tilgang til trygge og komfortable boliger, sikre folk tilgang til miljøvennlig transport og redusere den negative påvirkningen på miljøet per innbygger.
  6. Bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene) handler om å frigjøre ren energi til ytterligere elektrifisering og avskaffe bruk av fossile energikilder.
  7. Bærekraftsmål 15 (livet på land) handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, stoppe nedbyggingen av natur og stanse tap av artsmangfold. 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden