UKS rapport om klimahandling

Unge Kunstneres Samfunds rapport om klimahandling

Rapport: Hvordan kan kunstnerorganisasjone ta opp klima- og miljøkrisen på en strukturell og systemisk måte?

Les hele rapporten om klimahandling i kunstnerorganisasjoner her (pdf)

Tekst: Hentet fra egen sak om rapporten på hjemmesidene til UKS.

En arbeidsgruppe fra styret i  Unge Kunstneres Samfund har utarbeidet rapporten. Den skal være et verktøy som skal hjelpe kunstnerorganisasjonene til å finne strukturelle og systemiske måter å ta opp klima- og miljøkrisen.

Hver organisasjon har sine egne utgangspunkter å handle fra: målet med dette dokumentet er å vise muligheter på tvers av en rekke tilnærminger (approaches). En tilnærming kan forstås som en strategi som styrer utviklingen av spesifikke handlinger. Kunstnerorganisasjonene kan ha en tilnærming som utgangspunkt for å lage planer; den kan også bidra til å prioritere handlingspunkter i en plan.

Workshopene brukte en klassifisering av tilnærminger som er utviklet av forskeren Karen O’Brien et. al. og tilpasset av den engelske organisasjonen Julie’s Bicycle: pliktoppfyllende (dutiful), forstyrrende (disruptive) eller farlig (dangerous). Disse tre kjennetegnene kan være gjensidig forsterkende og blir diskutert mer inngående i rapporten. Her følger en oppsummering av de tre tilnærmingene i et sammendrag fra workshopene.

1. INNLEMME KLIMAHANDLING I DET FAGPOLITISKE ARBEIDET

Organisasjonsstruktur
Kunnskapsdeling og bevisstgjøring er kjerneoppgaver i en fagforening. Klima- og miljøkrisen vil påvirke arbeidsforholdene våre og som fagforeninger står vi sammen med klimaaktivister og miljøorganisasjoner for en klimarettferdig framtid. Dette kan kan forsterkes ved å legge til punkter og formuleringer med uttalte forpliktelser til klimasaken i prinsipper og strategiske planer.

Klimarettferdighet henger sammen med arbeidsvilkår
En tradisjonell tilnærming til faglige rettigheter er å gjøre arbeids- og levevilkår synlige, og å skape bevissthet om forventninger og dårlige arbeidsforhold. En annen er å kreve kollektiv forhandlingsrett til bransjestandarder og lovgivning. Det kan være virksomt å bake inn et klimaperspektiv i det faglige arbeidet, for eksempel i kontraktsforslag eller i lokale eller nasjonale kollektive avtaler.

En ny politisk og økonomisk virkelighet
Kunstnerorganisasjonenes kjerneoppgave er å beskytte kunstnerisk arbeid. Klima- og miljøkrisen og måten myndighetene møter denne, som det grønne skiftet, vil påvirke kunstnernes arbeidsforhold. Kunstnerorganisasjonen må skaffe seg en plass ved forhandlingsbordet når det skal settes politiske målsettinger og rapporteringskrav.

En bærekraftig arbeidskultur på kunstfeltet
Bærekraft må forstås som en sammenfletting av materielle og sosiale spørsmål. Kunstfeltet presser kunstnere til å produsere nye arbeider hele tiden, uten at det gir utslag i høyere kunstnerisk inntekt. Kunstnerorganisasjonene kjemper for rimelig betaling for kunstnernes arbeid, men finnes det alternative arbeidsformer på kunstfeltet som gir en mer bærekraftig tilnærming? For eksempel, hva kan en vektlegging av sirkulær bruk av materialer og kunstverk bety for utstillingsproduksjon?

2. OPPRETTE OG OPPRETTHOLDE NETTVERK

Mobilisering innenfor eksisterende nettverk
De klima- og miljøkravene som er på vei innenfor kultur og kreativ næring kommer til å gjøres gjeldende for hele sektoren og ikke bare visuell kunst. For å få til en felles innsats må kunstnerorganisasjonene styrke sine eksisterende nettverk i tillegg til å opprette nye. Denne tilnærmingen bygger på muligheten til å mobilisere, koblinger til grasrotsaktivister og evnen til å snakke et språk som skaper tillit blant medlemmer, kulturinstitusjoner og beslutningstakere på kulturfeltet.

Opprette nettverk: nye allierte
Kunsterorganisasjonene kan opprette nye nettverk rettet spesielt mot klimaspørsmål. Globalt er det en voksende klimabevegelse på kulturfeltet. Ved å inngå i solidaritetsnettverk kan organisasjonene utveksle strategier og metoder. Occupy Climate Justice er et eksempel som kartlegger og dokumenterer grasrotinitiativer som møter klima- og miljøkrisen.

Ansvar
Ansvar og etterrettelighet går hånd i hånd med å opprette og styrke nettverk. Etterhvert som museer og utstillingssteder innarbeider klimamål i strategier og handlingsplaner (som gjennom Green Producers Club), kan kunstnerorganisasjonen bidra til å holde dem ansvarlige ovenfor egne målsettinger.

 

3. KLIMAUTOPIER

Kreative tilsvar
Kunstnere har evner og verktøy som kan skape og vise fram etiske og kritiske alternativer til det etablerte systemet, og kan gi viktige bidrag i overgangen til en bærekraftig verden. Mange kunstnere har allerede spørsmål som omsorg, rettferdighet og samfunnsendring som drivkraft i arbeidet sitt, og ved å la mange frø spire kan vi bidra til et klimarettferdig samfunn eller til og med en klimautopi.

Kunstnerorganisasjonene kan være kilder til utdanning; radikale i politisk arbeid; visningsrommene, nyhetsbrevene, samlingene og nettverkene kan uttrykke kunstnerisk skaperkraft.

-----------------------------------------------------

BIDRAGSYTERE:

Arbeidsgruppe 2023-2024: Prerna Bishnoi, Ina Hagen, Jiska Huizing, Helle Siljeholm
Arbeidsgruppe 2022-2023: Prerna Bishnoi, Ina Hagen, Miriam Wistreich

Bidrag til arbeidsgruppene:

Julie Forchhammer
Margrethe Kolstad Brekke
Alle deltakerne
Miro utviklet i arbeidsgruppene (lenke)

Tilbakemeldinger på rapporten:

Margrethe Kolstad Brekke
Randi Nygård
Simona Barbera
Steffen Håndlykken

Støttet av:

NBK fagpolitiske midler
UKS fagpolitiske midler

 

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden