Pride-markering og konsert under Vinjerock. Foto: Vinjerock
Pride-markering og konsert under Vinjerock. Foto: Vinjerock

Ett steg nærmere et inkluderende lokalsamfunn?

Skrevet 28. May 2024

Klimakultur bidrar i et nytt prosjekt om utenforskap, inkludering og mangfold i Valdres.

Hvem opplever og hvordan oppleves utenforskap i Valdres? Hvem er ikke representert der beslutninger blir tatt? Og hva gjøres egentlig for å sikre representasjon og deltakelse? 

Det er spørsmål som Klimakultur og Heidi Bragerhaug i Bravoo har fått i oppdrag å utforske i prosjektet “Ett steg nærmere et inkluderende Valdres”. 

Prosjektet er initiert og finansiert av Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal og er første steg på veien i et langsiktig arbeid for bedre inkludering og sikre mer mangfold i hele regionen.

Heidi Bragerhaug håper at prosjektet setter i gang flere refleksjoner om utenforskap og inkludering. - Kan vi kjenne på økt glede og fellesskap om det er trygt for alle å kunne være seg selv fult ut, inkludert oss selv? Hvordan kan vi åpne opp for å bli kjent med hverandre og jobbe sammen på tvers av ulikheter?

Prosjektet har som mål å skape en bredere samtale om utenforskap i Valdres. Det trengs mer åpenhet om hvordan utenforskap oppleves, hvordan det oppstår og hva man kan gjøre for å motvirke det. 

- Vi skal utforske nåsituasjonen sammen med en rekke ulike aktører, de som opplever utenforskap, de som gjør konkrete tiltak for bedre inkludering, og alle vi som kan gjøre mer. Det å lykkes med å skape mer mangfoldige og inkluderende lokalsamfunn krever noe av oss alle, det skjer ikke av seg selv, sier Erlend Eggen i Klimakultur.

Prosjektet omfatter blant annet en felles workshop hvor deltakere med minoritetserfaring og aktører fra skole, helse, kultur og næring sammen skal reflektere over disse spørsmålene.

 

One step closer to an inclusive Valdres

Who experiences exclusion in Valdres and how is it experienced? Who is not represented where decisions are made? And what is actually being done to ensure representation and participation?

These are the questions that Klimakultur and Heidi Bragerhaug of Bravoo have been commissioned to explore in the project ‘One step closer to an inclusive Valdres’.

The project is funded by the restructuring programme in Nord-Aurdal and is the first step in a long-term effort to improve inclusion and ensure greater diversity.

Heidi Bragerhaug hopes that the project will trigger more reflections on exclusion and inclusion. - Can we experience increased joy and community if it is safe for everyone to be fully themselves, including ourselves? How can we open up to getting to know each other and working together across differences?

The project aims to create a broader conversation about exclusion in Valdres. There is a need for more openness about how exclusion is experienced, how it arises and what can be done to counteract it.

- We will be exploring the current situation together with a number of different stakeholders, those who experience exclusion, those who take concrete measures to improve inclusion, and all of us who can do more. Succeeding in creating more diverse and inclusive communities requires something from all of us, it doesn't happen by itself,’ says Erlend Eggen of Klimakultur.

The project includes a joint workshop where participants with minority experience and stakeholders from schools, health, culture and business will reflect on these issues together.

Translated with DeepL.com (free version)

Vil du ha nyheter, verktøy, ressurser og informasjon rett i innboksen?

* påkrevd
Nyhetsbrevet sendes ut en gang i måneden